top of page
Denial of Civil Rights and Religious Discrimination

Mr. Fleischman has been a member in good standing at the Jewish Community of Prague since 2001 and has served in leadership roles, taught in jewish school and contributed generously to numerous Jewish causes and activities in Prague as well as represented the CUZM (Czech union of Jewish Youth) internationally at WUJS and EUJS

His name has been widely published in Jewish circles related to the Czech Republic and has appeared on Czech TV to discuss his family's contribution to Czech society.

 

In February of 2004, Mr. Fleischman made a U.S. tax deductible charitable contribution on Behalf of Dr. Petr Mandel of Brno Jewish Students Union, payable to the JDC as a corporate co-sponsor of over 100 CUZM students' ski trip in the French Alps where Dr. Mandel invited Mr. Fleischman to invest in Mikulov toward building a Jewish future with his community's support.

 

Mr. Fleischman moved to Mikulov on Dr. Mandel's invitation and pledge of cooperation

synagogue is closed
article
sam residence

Membership Rejection

 

My name is Samuel Hirsch Fleischman

born in Brooklyn, New York 1964

 

I am of Moravian-Jewish Descent and in 2001,

I emigrated to Prague, Czech Republic and gained Permanent Residence in 2007.

 

In 2005, I purchased a property in the town of Mikulov near the burial place my my maternal great grandfather Samuel ben Hirsch Horowitz (whom I am named after) who served as Chief Rabbi of Moravia in the 18th century. I moved to Mikulov full time in 2017.

 

I have been a member in good standing at the Jewish Community of Prague (ŽOP) since 2001 and have held numerous and published leadership roles.

 

In 2006, I applied for membership in the Jewish Community of Brno (ŽOB) so that I may continue to serve in my grandfather’s synagogue in Mikulov.

I was immediately accepted.

However, under the laws of the Federation of Jewish Communities of the Czech Republic (FŽO) I would have to resign my ŽOP membership because it was forbidden to simultaneously be a member of 2 religious communities receiving Ministry of Culture funding.

 I decided to defer my ŽOB membership until this year when I re-applied in July, 2020.

 

It is important to note that due to security concerns in the Czech Republic, membership in a specific  religious community equals eternal ownership rights to all spiritual properties with guarantees of unfettered access to places of worship.

 

My most recent ŽOB membership application was rejected without reason despite the assurances from their Rabbi, Menashe Kliment certifying my being Jewish.

 

My requests for a detailed explanation have been ignored and I wish to vote and if eligible, stand for candidacy for ŽOB Board Elections scheduled for next month.

BrunnArticle

Rádi bychom provoz, plně funkční Mikve, spustili do 1. dubna 2021.

Naše společnost Hamilton Hudson s.r.o., a její licencovaní a ověření  subdodavatelé, jsou připraveni zahájit výstavbu ve středa, 1. července 2020.

Vrchní rabíni z rabínské rodiny Horowitzů z Prahy a Mikulova (1260-2 ___ a.d.) mají požehnání od aškenázských a sefardských vrchních rabínů Státu Izrael, stejně tak od kanceláře prezidenta České republiky a dalších zainteresované organizací.

Již v roce 2006 rodiny Horowitz a Fleischman nabízely tehdejšímu vedení Židovské obce v Brně okamžitý hotovostní vklad ve výši 1 000 000 Kč k zahájení výstavby Mikve, bohužel ale bez úspěchu se dohodnout s místními zástupci.

Nejen k doplnění židovského náboženského práva Halachic a tradice rabínské rodiny Horowitz (jak uvádí Židovské muzeum v Praze v Pinkasově synagoze na výstavě Horowitz Mikvah), ale také z praktického hlediska - mikulovská Mikva se musí nacházet na soukromém pozemku, s židovským vlastnictvím, který může pojmout až 100 hostů za hodinu, za dodržení veškerých zásad a pravidel. Synagoga v Husově ulici již není alternativou, jak tomu bylo před 14 lety. Vybudování Mikve by jistě neocenili především místní obyvatelé a také noví majitelé luxusních hotelů, kteří od té doby v této oblasti investovali nemalé finanční prostředky.

Vždy musíme na prvním místě respektovat bezpečnost a skromnost našich svatých a vážených hostů.

Od roku 2006 tedy ztrácíme drahocenný čas na schůzkách s vedením Židovské obce v Brně, která si nárokovala vlastnictví židovského majetku v Mikulově a jinde.

Po 14 letech trpělivého čekání a plné spolupráce z naší strany, nevidím již jinou možnost než předložit svůj návrh a stížnost přímo členům Židovské obce v Brně.

Z výše uvedených důvodů vás já, Samuel Hirsch HaLevy Fleischman, registrovaný člen a aktivní občan, který dvakrát kandidoval ve volbách do Židovské obce v Praze a do Federace židovských obcí České republiky, žádám, o znovu zvážení celé situace.

Jsem členem obou výše zmíněných organizací od roku 2001 a významně se podílím na rozvoji judaismu v Praze a Mikulově. Od téhož roku velkoryse přispívám každé židovské organizaci v České republice prostřednictvím Amerického židovského spojeného distribučního výboru.

Mezi sponzorované projekty patří například semináře brněnské České unie židovské mládeže pod vynikajícím vedením pana Pete Mandela, nebo podpora mezinárodní organizace EUJS „Summer U“ ve švýcarských Alpách.

Od roku 2005 také pravidelně sponzoruji mezinárodně uznávané výroční Yartzeit mého pradědečka Rabína Shmuel ben Hirsch HaLevy Horowitz – každý rok bez Mikve!

Tímto bych rád oznámil svůj záměr stát se potřetí kandidátem do Federace židovských komunit České republiky a poprvé kandidovat také do Židovské obce v Brně.

Prosím o zaslání následujících dokumentů a informací na mou poštovní adresu uvedenou níže:

 

Datum a místo konání příštích voleb

Členská kritéria pro ŽOB

Podmínky způsobilosti pro kandidaturu

Zákony upravující volby ŽOB

Veškeré publikované materiály včetně průvodců hlasováním, výsledky hlasování v předchozích volbách a úplné voličské výsledky dle kandidátů

Jména a adresy všech hlasujících členů ZOB

Poštovní adresa:

Samuel Fleischman, ředitel

Hamilton Hudson s.r.o. / VZP a.s.

Na Jámě 39

692 01 Mikulov

 

Těším se, že se připojím k vašemu vedení a budeme společnými silami pokračovat v rozvoji židovské budoucnosti v Brně a Mikulově, propojením našich finančních a lidských zdrojů.

 

V'Birchas Chaverim B'Torah V'Avodah,

ר׳ שמואל צבי בן הרב פנחס משהוי הורוויץ

 

-

Samuel Fleischman

Ředitel

Hamilton Hudson s.r.o.

 

 

 

English original:

“We need a Mikvah installed and fully operational by April 1, 2021

 

Hamilton Hudson sro and its licensed and registered subcontractors are ready to commence construction of the Mikvah on

Wednesday morning, the First of July 2020.

 

The Grand Rabbis of the Horowitz Rabbinical Dynasties of both Prague and Mikulov (1260-2___a.d.) enjoy the enthusiastic blessings of both the Sephardic and Ashkenazic Chief Rabbis of the State of Israel, the Office of the President of the Czech Republic and other interested organizations.

 

We have been delayed by the leadership and previous rabinat by the Jewish Community of Brno and its paid employees since 2006 when we offered an immediate cash deposit of 1,000,000.CZK offered by the Horowitz and Fleischman Family Trusts to commence Mikvah construction.

 

In addition to the Halachic - Jewish Legal Requirements as well as Horowitz Rabbinical Tradition as published by the Jewish Museum of Prague’s Pinkas Synagogue exhibition of the Horowitz Mikvah in the Jewish Cemetary in Prague and from a practical standpoint

The Mikulov Mikvah must be located on a Jewish Owned, Private Property that can accommodate 100 guests per hour with adequate changing and bathing facilities.

The Synagogue on Husova Street is No Longer an option as it was 14 years ago. A major Mikvah disruption today would surely be noticed and unappreciated by the local residents and also not by the new luxury hotel owners that have invested since then.

We must always respect the safety and modesty of our Holy and Distinguished Guests.

 

We wasted precious time at “meetings” with the leadership of the Jewish Community of Brno who claims “ownership” of “Jewish” Property In Mikulov and elsewhere.

 

 

 

Having cooperated fully and waited patiently for 14 years, I see no choice but to present my case, proposal and grievance directly to the members of the Jewish Community of Brno.

 

 

Therefore,

Mr. Samuel Hirsch HaLevy Fleischman

a registered member and active local resident

 

Having

been twice a candidate standing for elections for the Jewish Community of Prague and the Federation of Jewish Communities of the Czech Republic,

 

Having

been a member in good standing in both organizations since 2001,

 

Having

contributed greatly to the advancement of Judaism in both Prague and Mikulov since 2001 and 2005 respectively,

 

Having

Contributed Generously to Every Single Jewish Organization in the Czech Republic

via the American Jewish Joint Distribution Committee in New York since 2001 including but certainly not limited to:

and

the Students of the Brno Chapter of CUZM under the outstanding leadership of Mr. Pete Mandel in March of 2004 for a Seminar I. the French Alps and previously the entire CUZM, 2 years earlier at EUJS “Summer U” in the Swiss Alps.

 

Having

Sponsored the Internationally famous Annual Yartzeit of my great grandfather, Rabbi Shmuel ben Hirsch HaLevy Horowitz every year since 2005 -Without a Mikvah!

 

Hereby announces his intention to stand again for a third time as candidate for the reprezentaci of The Federation of Jewish communities of the Czech Republic

and to stand for the first time as a candidate for the reprezentaci of The Jewish Community of Brno.

 

Please send the following to me via registered mail as soon as possible to

 

Samuel Fleischman

Director

Hamilton Hudson sro

VZP a.s.

Na Jámě 39

692 01 Mikulov

 

1. The Date and Location of the next elections

2. Membership criteria for the ZOP Brno

3. Eligibility requirements for candidacy

4. By laws governing ZOB elections

5. All published material including voting guides and actual ballot of the previous election and complete voter results by candidate

6. The names and addresses of all voting members of ZOB

 

I look forward to joining your leadership to continue to work toward the Jewish future in Brno and Mikulov combining our financial and human resources.

 

V’Birchas Chaverim B’Torah V’Avodah,

 

ר׳ שמואל צבי בן הרב פנחס משה הלוי הורוויץ

 

--

Samuel Fleischman
Director”

rejection letter
bottom of page